For KSB Broderi

Kærbyvej 12
6950 Ringkøbing

Oktober 2018

1. Generelt

1.1 Med mindre andet er aftalt eller fremgår af en ordrebekræftelse, er nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gældende for alle leverancer.

1.2. Broderiprøver laves på et stykke stof og fremsendes via mail som foto. Vi gør opmærksom på, at der kan forekomme farve uoverensstemmelse mellem broderiprøve og foto. For at begrænse farveafvigelser vil vi gerne have logofarver oplyst i pantone farver.

1.3. KSB Broderi hæfter som leverandør af varer, tryk, brodering m.m. ikke for ophavsretten til det/de logoer som køber leverer til os.

Såfremt der kan være tvivl om den rette brug, vedligeholdelse m.v. af leverede varer, må køber straks indhente fornødne oplysninger herom hos KSB Broderi.

2. Tilbud og ordrer

2.1 Tilbud afgivet af KSB Broderi er bindende for KSB Broderi i 8 dage, med mindre andet fremgår af tilbuddet.
En aftale anses for indgået, når KSB Broderi har modtaget købers skriftlige eller mundtlige accept heraf.

2.2 Ordrer er bindende for køber, når køber har godkendt korrektur og fremsendt tøjet til KSB Broderi.

2.3 Ved navnebrodering fremsendes navneliste med størrelseangivelser maskinskrevet på mail – gerne i et excelark. KSB Broderi påtager sig ikke ansvaret for at tjekke op på stavemåder på fremsendte navne. Ved fejlbrodering af et navn pga. forkert stavemåde fremsendt af køber, faktureres der et tillæg for opsprætning og genbrodering af korrekte stavemåde.

3. Levering

3.1 Alle leverancer er ab KSB Broderis lager med mindre andet er skriftligt aftalt. Levering betragtes som sket, når varen er overgivet til den første befragter.
Alle erhvervsordrer vil blive afsendt med Danske Fragtmand eller GLS.

Alle privatordre vil blive afsendt med GLS eller Post Nord som privatpakke til nærmeste pakkeudleveringssted.

3.2 Ved levering påhviler det køber straks at besigtige det leverede. Reklamation skal ske snarest muligt og senest 8 dage efter modtagelsen.

3.3 Returnerede varer, der er beskadiget eller forringet i købers besiddelse, udbedres for købers regning. Varerne skal i så fald returneres tørre og rene. I modsat fald vil disse blive renset/vasket for købers regning.

4. Tilbagelevering, annullering og ombytning.

4.1 Fra købers side kan ordrer kun annulleres og leverancer kun tilbageleveres efter forudgående mundtlig eller skriftlig aftale med KSB Broderi.

4.2 Alle ordre med broderi afgivet til KSB Broderi betragtes som specialordrer og kan ikke tilbageleveres eller annulleres fra købers side.

5. Forsinkelse

5.1 Oplyste leveringstider er omtrentlige. Såfremt en forsinkelse skyldes forhold uden for KSB Broderis herredømme såsom krig, strejker, lockout, produktionsstandsninger, maskinsvigt, transportsvigt eller transporthindringer, import- eller eksporthindringer, myndighedsindgreb, ugunstig vejrlig, brand, oversvømmelser, syge medarbejdere, andre ulykkestilfælde samt hindringer, der skyldes forsinkede eller udeblevne leverancer fra KSB Broderis sædvanlige leverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder, fritages KSB Broderi for ethvert ansvar og forbeholder sig helt eller delvist at annullere aftalen eller udskyde levering med en efter omstændigheden rimelig frist ud over den fastsatte leveringstid.
Køber er ikke berettiget til at hæve købet, kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning på grundlag af forsinkelser af ovennævnte karakter.

6. Mangler

6.1 Mangler ved en leverance berettiger aldrig køber til at ophæve aftalen og/eller til at kræve skadeserstatning af KSB Broderi. KSB Broderi er berettiget til enten at vælge mellem en afhjælpning af manglen, eventuelt ved omlevering, eller ydelse af forholdsmæssigt afslag i prisen.

Ved afhjælpning vil enhver mangel blive afhjulpet på KSB Broderis adresse.

6.2 KSB Broderis ansvar omfatter kun mangler, som opstår ved korrekt anvendelse af den leverede vare.
Ansvaret omfatter ikke mangler, som skyldes årsager opstået efter, at risikoen er gået over på køberen. Endelig omfatter ansvaret ikke normal slitage og forringelse bl.a. ved vask og tørretumbling.

6.3 Nuanceforskel i farve, design, broderinger el.lign. betragtes ikke som en mangel og kan ikke påberåbes af køber som en mangel.

7. Ansvar for leverancens skadesforvoldelse – produktansvar.

7.1 KSB Broderi er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af KSB Broderi eller andre, som KSB Broderi har ansvaret for.

7.2 KSB Broderi er ikke ansvarlig for kunders tøj og produkter ved tyveri, brand o.lign. Det er kundens eget forsikringsselskab.

8. Indirekte tab.

8.1. KSB Broderi er i intet tilfælde ansvarlige for indirekte tab, herunder driftstab, tidstab og avancetab.

9. Pris og betaling.

9.1 Alle leveringer sker, med mindre anden aftale foreligger, til KSB Broderi på leveringsdagen noterede almindelige priser.

9.2 Alle anførte priser og gebyrer til private kunder er inkl. moms.

Alle anførte priser og gebyrer til erhvervskunder er eksl. moms.

9.3 Betaling foregår ved bankoverførsel til vores bankkonto, med angivelse af fakturanummer som reference.

Private kunder betaler ved afhentning kontant eller via mobilpay.

9.4 Ejendomsretten til leverede varer forbliver KSB Broderi indtil fuld betaling har fundet sted, idet risikoen for det leverede dog er overgået til køber på leveringstidspunktet.

10. Værneting.

10.1 Enhver tvist der måtte opstå mellem KSB Broderi og køber i relation til disse salgs- og leveringsbetingelser, herunder fortolkningstvivl af betingelserne, skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i København efter danske retsregler.